PRIVACY

Wij respecteren uw privacy en al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Geüpdatet op 13-12-2021

Conform de nieuwe GDPR wetgeving van 25 mei 2018 informeren wij als bedrijf dat gevestigd is in de EU u als EU burger duidelijk en transparant dat wij persoonsgegevens via onze website verzamelen. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u als klant of gebruiker van onze website verzamelen, hoe we ermee omgaan, wat uw rechten zijn en met welke partijen we samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Hebt u vragen hieromtrent, dan kunt ons bereiken via [email protected].

1. Partijen en voorwerp

Wijngoed Rhode (hierna “Wijngoed Rhode” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”)
Watermolenstraat 21
9090 Gontrode (Melle)
KBO/BTW: 0508.941.083
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)486 71 10 60

Wijngoed Rhode stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.wijngoed-rhode.be, (hierna de “Site”), de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Wijngoed Rhode.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

Als zodanig bepaalt Wijngoed Rhode alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Wijngoed Rhode verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Verordening”).

Wijngoed Rhode is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Onderaannemer”). In voorkomend geval, verbindt Wijngoed Rhode zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Wijngoed Rhode, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Wijngoed Rhode optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Wijngoed Rhode, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via:

 • bezoeken van de Site,
 • plaatsen van een bestelling,
 • via een digitaal formulier (bv. inschrijven op de nieuwsbrief),
 • het aanvaarden van cookies.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en wel als volgt:

 • om een gebruikersaccount aan te maken op de Site,
 • om uw bestelling te verwerken en verzenden,
 • voor financiële administratie en facturatie,
 • om via e-mail of telefonisch contact te kunnen opnemen in het kader van uw bestelling,
 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden om de werking van de Site te verbeteren.
 • voor het beveiligen van onze formulieren tegen spam en bots a.d.h.v. Google reCAPTCHA
 • om via Facebook Tools (bv. Facebook Pixel) na te gaan welke actie u op onze site neemt, zodat Third Parties, waaronder Facebook, u relevante en gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen (lees meer over retargeting). Op deze manier kunnen wij ook de effectiviteit van onze advertenties meten.

Aangezien we geen persoonlijke gegevens over minderjarigen jonger dan 13 jaar mogen verzamelen, is het gebruik van onze website door hen niet toegestaan, tenzij hun ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.

Onze webformulieren worden beschermd tegen frauduleus gebruik, spam en bots door Google reCAPTCHA. Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid tijdens het bezoek en het gebruik van de Site, de volgende persoonsgegevens door Wijngoed Rhode worden verzameld en verwerkt:

 • Voor- en achternaam (bedrijfsnaam)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens (verzendadres en facturatieadres)
 • Locatie van de gebruiker of IP-adres (uw IP-adres wordt geanonimiseerd)

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in hypertext link heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Wijngoed Rhode. Elke overeenkomst die Wijngoed Rhode en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen korter dan: 10 jaar

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Wijngoed Rhode die adequate garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met Wijngoed Rhode bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Wijngoed Rhode en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Wijngoed Rhode zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken. In het geval dat de gegevens worden bekendgemaakt aan derden met het oog op direct marketing of prospectie, zal de gebruiker vooraf worden geïnformeerd om zijn toestemming voor het gebruik van dergelijke persoonsgegevens kenbaar te maken. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Sommige derden hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Je leest hier meer over in ons cookiestatement en het privacybeleid van deze partijen.

8. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected], of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart aan het volgende adres: Watermolenstraat 21, 9090 Gontrode (Melle).

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Wijngoed Rhode het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers gevestigd in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

Wijngoed Rhode garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Wijngoed Rhode.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

c. Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
 • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van Wijngoed Rhode hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Wijngoed Rhode dit verhindert in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Wijngoed Rhode. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal Wijngoed Rhode geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Wijngoed Rhode aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: [email protected]

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

10. Wijziging van het Privacybeleid

Wijngoed Rhode behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Wijngoed Rhode.

12. Bijkomende informatie

Hoe we uw gegevens beschermen

Aangezien u de moeite hebt genomen om deze Privacyverklaring te lezen, toont u uw bezorgdheid over hoe veilig uw persoonsgegevens door ons worden opgeslagen. We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch onvoldoende beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Onze hosting provider die de servers beheert waarop onze website staat, is volledig GDPR compliant. Hier kunt u lezen wat hun verantwoordelijkheden zijn voor de servers waarop uw gegevens worden bewaard.
 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kunt u zien linksboven in de adresbalk als ‘https’ en het (groene) hangslotje.

De procedures die we hebben in geval van een gegevensinbreuk

Wanneer een gegevensinbreuk door ons wordt vastgesteld, houden wij er ons aan elk datalek binnen de 72 uur te melden aan de privacycommissie, tenzij de integriteit van de verzamelde gegevens niet in gevaar is.