Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Toepasselijkheid
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Wijngoed Rhode en haar tegenpartij, voor zover hier door de partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken.

Alcohol & Verantwoordelijkheid
Wijngoed Rhode verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met een bestelling verklaart de klant hierbij verantwoordelijk te zijn voor zijn aankoop en ouder te zijn dan 18 jaar.
De producten worden uitsluitend op verantwoordelijkheid van de klant gebruikt, die alle directe of indirecte gevolgen van welke aard dan ook op zich neemt. Wijngoed Rhode draagt in dit opzicht geen enkele verantwoordelijkheid.

Offertes
De door Wijngoed Rhode gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
Alle in de offerte vermelde prijzen zijn in euro, inclusief accijnzen en taksen, exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Bestelling
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze verkoopsvoorwaarden.

Levering en eigendomsvoorbehoud
Door Wijngoed Rhode opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt en kunnen geen voorwerp uitmaken tot het eisen van een schadevergoeding door de klant.
De door Wijngoed Rhode geleverde goederen blijven eigendom van Wijngoed Rhode totdat de tegenpartij alle verplichtingen uit alle met Wijngoed Rhode gesloten overeenkomsten is nagekomen. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de goederen gaat over op het ogenblik dat de klant de goederen afhaalt op de zetel van Wijngoed Rhode.
Wanneer Wijngoed Rhode instaat voor de levering worden de goederen geleverd op het door de klant aangegeven leveringsadres. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de goederen gaat over op het ogenblik van de effectieve levering op het door de klant aangegeven leveringsadres.

Verschuldigd bedrag van de bestelling en betaling
Het verschuldigd bedrag van de bestelling bestaat uit de overeengekomen prijs voor de goederen, de eventuele dienstverlening, de kosten van taksen, accijnzen, BTW en alle additionele heffingen, de kosten van vervoer en aflevering.
Facturen zijn steeds contant betaalbaar tenzij anders op de factuur vermeldt. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 50 Euro alsook een verwijlintrest van 1% per maand.

Verbreken van de overeenkomst en overmacht
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan Wijngoed Rhode een schadevergoeding verschuldigd ten bedragen van 20% van het totaalbedrag van de bestelling, onverminderd het recht van Wijngoed Rhode op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien zij deze kunnen bewijzen.
Betreft de overeenkomst maatwerk voor de klant, dan zal het verbreken van de overeenkomst door de klant in ieder geval aanleiding geven tot een verschuldigde schadevergoeding aan Wijngoed Rhode ten bedrage van 100% van het totaalbedrag van de bestelling, onverminderd het recht van Wijngoed Rhode op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien zij deze kunnen bewijzen.
Wijn is een natuurproduct met specifieke eigenschappen. Alle gevallen van overmacht welke de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, ontslaan Wijngoed Rhode van iedere verplichting of verantwoordelijkheid. In geen geval kan er aanleiding zijn tot schadevergoeding.

Reservatievoorwaarden wijnevents door Wijngoed Rhode
Het aanbod
Wijngoed Rhode biedt wijnevents aan. Op de website, of via andere communicatievormen worden de evenementen steeds gedetailleerd beschreven zodat de klant die er op intekent, een duidelijk beeld krijgt van wat is inbegrepen in de deelnameprijs. Eventuele gebruikte afbeeldingen of video’s zijn louter illustratief en verlenen geen rechten.

Annulering reservatie door de klant
Annuleren kan. Gezien het beperkte aanbod is een annulatievergoeding altijd toepasselijk:

  • tot 14 werkdagen vóór het geplande event mits betaling van een annulatievergoeding van 20%, desgevallend te verhogen met de klant specifieke kosten in geval van maatwerk welke altijd 100% verschuldigd zijn.
  • 14 werkdagen tot 2 werkdagen vóór het geplande event mits betaling van een annulatievergoeding van 50%, desgevallend te verhogen met de klant specifieke kosten in geval van maatwerk welke altijd 100% verschuldigd zijn.
  • Vanaf 2 werkdagen vóór het geplande event mits betaling van een annulatievergoeding van 100%, desgevallend te verhogen met de klant specifieke kosten in geval van maatwerk welke altijd 100% verschuldigd zijn.
  • Annuleren omwille van een overlijden dient gestaafd door een overlijdensbericht. De annulatievergoeding betreft 20%, desgevallend te verhogen met de klant specifieke kosten in geval van maatwerk welke altijd 100% verschuldigd zijn

Aanpassing van het aantal deelnemers door de klant
Reduceren van het aantal deelnemers is mogelijk, voor zover het vooropgestelde aantal minimumdeelnemers, vastgesteld per deelname aan het event, blijft gewaarborgd, en dit tot 2 werkdagen vóór aanvang van het event, mits een vergoeding van 20% van de deelnameprijs. Het staat de klant ten allen tijde vrij, andere personen te sturen ter vervanging met opgave van hun namen. Het niet-opdagen op de dag van het event staat gelijk met een annulatie, de annulatievergoeding bedraagt 100% van de deelnameprijs.

Annuleren door Wijngoed Rhode
Bij overmacht of onvoorziene omstandigheden (niet-beperkend opgesomd: bv. noodweer, rukwinden, storm, onweersdreiging, extreme hitte, … of calamiteiten zoals brand, terroristische dreiging, pandemie/epidemie of andere omstandigheden, …) behoudt Wijngoed Rhode zich het recht voor de reservaties te annuleren. Voor zover beschikbaar zal Wijngoed Rhode een nieuw vervangend tijdstip voorstellen. Wanneer dit niet kan zal Wijngoed Rhode de ontvangen klantbetalingen volledig terugstorten op het rekeningnummer van de klant, zoals bekend bij reservatie en dit zonder inhouden van kosten.

Wanneer onze events van overheidswege door maatregelen Covid-19 niet kunnen plaatsvinden, zal Wijngoed Rhode volgens wens van de klant ofwel een vervangend tijdstip voorstellen indien beschikbaar, dan wel de reeds ontvangen klantbetaling voor de reservatie volledig terugbetalen zonder kosten.

Het annuleren van het event door Wijngoed Rhode kan geen aanleiding geven tot een compensatie- of schadevergoeding voor de klant.

Klachten en geschillen
Klachten inzake zichtbare gebreken moeten ingeroepen worden binnen de 48 uur na de levering. Aanvaarding van de artikelen na deze periode dekt alle zichtbare gebreken.
De verplichtingen van Wijngoed Rhode met betrekking tot voormelde zichtbare gebreken beperken zich tot het vervangen van de ontbrekende, gebrekkige of niet met de bestelling overeenkomende producten door producten in voorraad; dit met uitsluiting van elke vergoeding voor directe of indirecte schade of voor het niet voorhanden zijn van producten met dezelfde eigenschappen en/of volume.
Hoewel Wijngoed Rhode haar producten steeds met zorg en naar best inzicht en vermogen verwerkt, betreffen het natuurproducten en zijn deze sterk afhankelijk van persoonlijke smaak. Mocht een product volgens de klant niet voldoen aan de door hem te verwachten kwaliteit, dan aanvaardt Wijngoed Rhode in principe geen verantwoordelijkheid, welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van Wijngoed Rhode.
Wijngoed Rhode verbindt zich er enkel toe de aangekochte artikelen gedeeltelijk of volledig terug te nemen en om te ruilen indien deze een kurksmaak heeft of in geval de kwaliteit duidelijk gebrekkig is en dit binnen een termijn van 6 maanden na levering. Klachten na deze periode zijn niet ontvankelijk. Onvolledige, beschadigde of bevuilde producten worden nooit teruggenomen.
Wijngoed Rhode zal in geen geval instaan voor de kwaliteit van de producten of hun inhoud door de normale veroudering ervan en het kwaliteitsverlies ervan met de tijd (het niveau van de wijn in de fles is niet meer tot in de hals aanwezig, etiketten zijn niet meer “punt-gaaf”, capsules zijn beschadigd, e.d.), noch voor beschadigingen en kwaliteitsverlies door de behandeling ervan door de klant.

Vertrouwelijkheid
Zowel klant als Wijngoed Rhode dienen vertrouwelijk om te gaan met deze overeenkomst.
Wijngoed Rhode kan de klant opnemen in zijn referentielijst voor publicitaire doeleinden. Klanten die dit niet wensen dienen dit expliciet te melden via [email protected].

Nietigheid
De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

Rechtbanken
Al de overeenkomsten van Wijngoed Rhode worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn uitsluitend het Vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van Wijngoed Rhode bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.